Search
Title/Keywords Journal Subject  
Author Article Type
Search Result
34 articles matched your search query.

Author: Ke Li, Hao Sun, Peng Chen and Huaqing Wang
Accepted Data :2012-11-06;   Published Data :2013-04-08
Part A, 2(1), 1-10
Doi:10.14270/IJCE2013.2.1.a1
Author: Hiromitsu Ohta, Masahiko Kawabata, Hidemi Emura and Makoto Nakamura
Accepted Data :2014-4-25;   Published Data :2014-04-30
Part A, 3(2), 43-49
Doi:10.14270/IJCE2014.3.2.a43
Author: Hongfang Yuan, Shuang Xing and Huaqing Wang
Accepted Data :2014-8-1;   Published Data :2014-08-25
Part A, 3(2), 50-56
Doi:10.14270/IJCE2014.3.2.a50
Author: Hongfang Yuan , Changdui Zhu, Xi Cao , Huaqing Wang , Wenbin Liu and Jianfeng Yang
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part A, 1(1), 44-50
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.a44
Author: Wei Hao, Lidong He , Wanfu Han and Jian Chang
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part A, 1(1), 38-43
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.a38
Author: Bing Li , Hongrui Cao , Zhengjia He
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part A, 1(1), 32-37
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.a32
Author: Ruqiang Yan and Robert X. Gao
Accepted Data :2012-9-12;   Published Data :2012-12-15
Part A, 1(1), 14-20
Doi:10.14270/IJCE2012.1.1.a14
Author: Hongfang Yuan, Fangming Li, Xi Cao, Huaqing Wang, Jianfeng Yang and Wenbin Liu
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 135-141, 2013
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.a135
Author: Shuilong He, Yanyang Zi , Zhengjia He , Zigang Cai and Wangpeng He
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 125-134, 2013
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.a125
Author: Xinpeng Zhang, Niaoqing Hu and Lei Hu
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 117-124, 2013
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.a117
Author: Wenrong Xiao, Yanyang Zi, Baojia Chen and Zhengjia He
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 106-116, 2013
Doi:14270/IJCE2013.2.2.a106
Author: Haiyang Jiang , Ke Li , and Peng Chen
Accepted Data :2013-05-08;   Published Data :2013-09-10
Part A, 2(3), 223-230
Doi:10.14270/IJCE2013.2.3.a223
Author: Guangfu Bin,Yongyi Gao, Xuejun Li and Balbir S. Dhillon
Accepted Data :2013-10-8;   Published Data :2013-11-15
Part A, 2(4), 280-286
Doi: 10.14270/IJCE2013.2.4.a280
Author: Sheng Fu , Shasha Cai , Xiaomin Zhu
Accepted Data :2013-05-08;   Published Data :2013-09-10
Part A, 2(3), 215-222
Doi:10.14270/IJCE2013.2.3.a215
Copyright ? 2011 ijce. All rights reserved