Current
All Part   Part A   Part B   Part C                   First Prev 1 of 3 Next Last

Author: Guangfu Bin,Yongyi Gao, Xuejun Li and Balbir S. Dhillon
Accepted Data :2013-10-8;   Published Data :2013-11-15
Part A, 2(4), 280-286
Doi: 10.14270/IJCE2013.2.4.a280
Author: Liuyang Song , Huaqing Wang, Jianfeng Yang, Wenbin Liu and Peng Chen
Accepted Data :2013-8-12;   Published Data :2013-11-15
Part B, 2(4), 287-293
Doi:10.14270/IJCE2013.2.4.b287
Author: Hengli Liu ,Taiyong Wang,Fuxun Lin ,Kaifa Wu and Ruoyu Liang
Accepted Data :2013-8-12;   Published Data :2013-11-15
Part B, 2(4), 294-299
Doi:10.14270/IJCE2013.2.4.b294
Author: Jianguo Wang, Wenxing Zhang,Bin Yang, Wei Shi and Bin Yang
Accepted Data :2013-8-12;   Published Data :2013-11-15
Part B, 2(4), 300-309
Doi:10.14270/IJCE2013.2.4.b300
Author: Min Zhou, Liang Xu, Qingliang Zhao,Jianfeng Yang , Wenbin Liu , Huaqing Wang
Accepted Data :2013-8-12;   Published Data :2013-11-15
Part B, 2(4), 310-319
Doi:10.14270/IJCE2013.2.4.b31 0
Author: Hongwu Chen, Can Wang and Feng Wang
Accepted Data :2013-8-12;   Published Data :2013-11-15
Part C, 2(4), 326-331
Doi:10.14270/IJCE2013.2.4.c326
Author: Ziyue Wu, Jinfeng Geng, Yaoyao Huang
Accepted Data :2013-8-12;   Published Data :2013-11-15
Part C, 2(4), 342-345
Doi:10.14270/IJCE2013.2.4.c342
Author: Can Wang , Hongwu Chen , Jia Huan, Ming Li
Accepted Data :2013-8-12;   Published Data :2013-11-15
Part C, 2(4), 346-351
Doi:10.14270/IJCE2013.2.4.c346
Author: Hao Sun, Ke Li 2, Lixin Lu
Accepted Data :2013-8-12;   Published Data :2013-11-15
Part C, 2(4), 320-325
Doi:10.14270/IJCE2013.2.4.c320
Author: Jianzhong Jiang, Yongwu Zhao
Accepted Data :2013-8-12;   Published Data :2013-11-15
Part C, 2(4), 332-340
Doi:10.14270/IJCE2013.2.4.c332
Author: Haiyang Jiang , Ke Li , and Peng Chen
Accepted Data :2013-05-08;   Published Data :2013-09-10
Part A, 2(3), 223-230
Doi:10.14270/IJCE2013.2.3.a223
Author: Ke Li , Peng Chen , Hao Sun
Accepted Data :2013-05-08;   Published Data :2013-09-10
Part B, 2(3), 231-240
Doi:10.14270/IJCE2013.2.3.b231
Author: Min Zhou , Jianfeng Yang , Wenbin Liu , Wei Xu and Xiyong Ke
Accepted Data :2013-05-08;   Published Data :2013-09-10
Part B, 2(3), 241-252
Doi:10.14270/IJCE2013.2.3.b241
Author: Huanxin Jiang , Zhengwei Cui
Accepted Data :2013-05-08;   Published Data :2013-09-10
Part C, 2(3), 253-260
Doi:10.14270/IJCE2013.2.3.c253
Author: Jianping Hu, Yongliang Zhang , Chunjian Zhou and Chuantong Lu
Accepted Data :2013-05-08;   Published Data :2013-09-10
Part C, 2(3), 261-267
Doi:10.14270/IJCE2013.2.3.c261
Author: Weifeng Peng , Shaojie Jiang
Accepted Data :2013-05-08;   Published Data :2013-09-10
Part C, 2(3), 268-274
Doi:10.14270/IJCE2013.2.3.c268
Author: Ziyue Wu , Jinfeng Geng , Zhe Xu
Accepted Data :2013-05-08;   Published Data :2013-09-10
Part C, 2(3), 275-279
Doi:10.14270/IJCE2013.2.3.c275
Author: Sheng Fu , Shasha Cai , Xiaomin Zhu
Accepted Data :2013-05-08;   Published Data :2013-09-10
Part A, 2(3), 215-222
Doi:10.14270/IJCE2013.2.3.a215
Author: Wenrong Xiao, Yanyang Zi, Baojia Chen and Zhengjia He
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 106-116, 2013
Doi:14270/IJCE2013.2.2.a106
Author: Xinpeng Zhang, Niaoqing Hu and Lei Hu
Accepted Data :2013-02-20;   Published Data :2013-07-05
Part A, 2(2), 117-124, 2013
Doi:10.14270/IJCE2013.2.2.a117
Copyright ? 2011 ijce. All rights reserved